Selko Calf | melk aanzuren | 2 Kg

 39,65

Op voorraad
Beschrijving:

Wilt u dat de melk langer houdbaar is? Door melk aan te zuren worden ziektekiemen geremd, waardoor de melk langer houdbaar is. Met behulp van Selko Calf kunt u de melk eenvoudig aanzuren. Tevens wordt door het aanzuren van de melk de melk beter gestremd en kan het kalf de melk beter verteren. Hierdoor verkleint u de kans op verteringsstoornissen en diarree. U kunt Selko Calf gebruiken bij koude melk of wanneer u de melk onbeperkt wilt voeren.

Artikelnummer: 0229 Categorieën: , ,
Beschrijving

Selko Calf: Zuurmengsel voor kalvermelk

Bacteriën, schimmels en gisten in de melk zorgen ervoor dat de melk minder lang houdbaar blijft. Bij kamertemperatuur verdubbelt de hoeveelheid kolonievormende eenheden met elke 20 minuten. Selko Calf is ontworpen om de Escherichia coli en gram- positieve bacteriën effectief in de kalvermelk te verminderen. Dit leidt tot een gezonde darmflora en een verbetering van de dierprestaties. Het verhoogt daarmee de voeropname en verbetert de vertering van de kalvermelk. Tevens voorkomt het gasvorming in de darmen.

Selko Calf verbetert de darmflora en verkleint de kans op bacteriële kalverdiarree. Het zuurmengsel verlaagd de pH in de darmen van het kalf. Dit verbeterd de vertering en de beschikbaarheid van de voedingsstoffen. Doordat de melk sneller in de lebmaag stremt, wordt de vertering van melkeiwitten bevordert. Tevens zijn bepaalde mineralen waaronder ijzer, belangrijk voor de vorming van rode bloedlichaampjes, beter opneembaar.

Toedienen en dosering Selko Calf

Selko Calf klontert niet en is eenvoudig toepasbaar. Voor een optimale hygiëne van de kalvermelk is 1- 2 milliliter Selko Calf per liter melk nodig. Selko Calf is vloeibaar en verkrijgbaar per 2 kilogram en 20 kilogram. Voor een optimaal effect is het belangrijk dat de kalvermelk een temperatuur heeft van 38 ⁰C tot 42 ⁰C.

Voordelen Selko Calf

– Kalvermelk is langer houdbaar

– Voorziet in een betere vertering van de kalvermelk

– Een betere beschikbaarheid van voedingsstoffen voor het kalf

Kenmerken

Corrosieve stoffen en Schadelijke stoffen

Signaalwoorden: Gevaar

Gevarenaanduidingen:

 H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.

 P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

 P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

 P280 Beschermende handschoenen / kleding en oog- / gelaatsbescherming dragen.

 P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

 P264 Was de handen grondig na gebruik.

Scroll To Top
Close
Close

Winkelwagen

Close

Winkelwagen is leeg!

Ga door met winkelen

Selko Calf | melk aanzuren | 2 Kg