Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kalfshop.nl

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.3 Bedrijf: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de overeenkomst aangaat met Kalfshop.nl.

1.4 Kalfshop.nl: gevestigd te Gramsbergen, De Steenmaat 4 7783 DE, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 72030720, gebruiker van de Algemene Voorwaarden.

1.5 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de overeenkomst aangaat met Kalfshop.nl.

1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

1.7 Koper: de partij, die zowel Consument kan zijn als het Bedrijf, die producten van Kalfshop.nl koopt.

1.8 Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat Kalfshop.nl ter beschikking stelt dat een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht.

1.9 Overeenkomst op afstand: de (koop)overeenkomst op afstand tussen Kalfshop.nl en de Koper, waarbij in het kader van een door Kalfshop.nl georganiseerd systeem voor verkoop, op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst op afstand uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.10 Overeenkomt: de (koop)overeenkomst tussen Partijen, al dan niet op afstand.

1.11 Partijen: Kalfshop.nl en de Koper gezamenlijk.

1.12 Schriftelijk: per post of per e-mail.

1.13 Website: https://www.kalfshop.nl, de website van Kalfshop.nl waarop zij producten aanbiedt en via welke website de overeenkomst kan worden gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kalfshop.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) en bestellingen tussen Kalfshop.nl en de Koper.

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld, al dan niet via de Website. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Kalfshop.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden dan wel langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld (PDF per e-mail).

2.3 Afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Kalfshop.nl Schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

2.5 Indien Kalfshop.nl niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kalfshop.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.6 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door Kalfshop.nl derden worden betrokken.

2.7 Kalfshop.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat de Koper na de wijziging opnieuw de overeenkomst sluit, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Artikel 3. Het aanbod
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod is vrijblijvend. Kalfshop.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.3 Het aanbod op de Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en deze omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. De afbeeldingen van producten op de Website zijn waarheidsgetrouw.

3.4 Kalfshop.nl kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.6  Elk aanbod op de Website bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. De overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kalfshop.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Kalfshop.nl is bevestigd, kan de Koper indien hij Consument is de overeenkomst ontbinden.

4.3 Kalfshop.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data (persoonsgegevens) en zorgt voor een veilige webomgeving. Kalfshop.nl verwijst ook naar artikel 16 van de Algemene voorwaarden. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Kalfshop.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht (laten) nemen.

4.4  Kalfshop.nl zal bij het product aan de Koper de volgende informatie, Schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. het bezoekadres van de vestiging van Kalfshop.nl waar de Koper met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; en
  4. de in artikel 3 lid 6 van de Algemene Voorwaarden genoemde gegevens, tenzij Kalfshop.nl deze gegevens al aan de Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

4.6 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

4.7 Mondelinge toezeggingen van ondergeschikten binden Kalfshop.nl niet. 

Artikel 5. Levering
5.1 Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de Koper op het moment van levering, te weten op het moment waarop de te leveren zaken het magazijn of ander terrein van Kalfshop.nl verlaten.

5.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel wordt bij Consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de Consument.

5.3 Kalfshop.nl heeft het recht om als één partij verkochte producten of een als één partij verkochte hoeveelheid producten, in gedeelten af te leveren.

5.4 Opgave van de levertijd door Kalfshop.nl geschiedt bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn schept voor de Koper geen enkel recht op schadevergoeding van de overeenkomst. Bij niet tijdige levering dient Kalfshop.nl in gebreke te worden gesteld, waarbij Kalfshop.nl een redelijke termijn wordt opgegeven alsnog haar verplichtingen na te komen.

5.5 Overschrijding van de levertijd geeft de Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Voor zover niettemin een ontbindingsrecht zou bestaan, dient die Schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd plaats te vinden en kan slechts volgen indien Kalfshop.nl in verzuim is.

5.6 Producten die na het verstrijken van de leveringstermijn door de Koper niet zijn afgenomen, blijven ter beschikking van de Koper en worden door Kalfshop.nl voor rekening en risico van de Koper opgeslagen. Dit laat de betalingsverplichting van de Koper onaangetast.

5.7 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Kalfshop.nl zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.

5.8 Kalfshop.nl is in alle gevallen en onder alle omstandigheden gerechtigd om niet tot levering over te gaan aan de Koper op het moment dat de vorderingen van Kalfshop.nl op de Koper, uit welke hoofde dan ook, door de Koper nog niet volledig zijn voldaan.

Artikel 6. Garanties
6.1 Kalfshop.nl verstrekt aan de Koper de fabrieksgarantie op het gekochte. Na verloop van de garantietermijn kan van non-conformiteit van het gekochte geen sprake meer zijn. Indien door de leverancier van Kalfshop.nl geen garantie wordt verstrekt, geldt er geen garantie. 

6.2 Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:

– normale slijtage.
– onoordeelkundig gebruik.
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.
– installatie, montage, wijziging of reparatie door de Koper of door derden.
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door de Koper.
– gebreken aan of ongeschiktheid van door de Koper gebruikte materialen of hulpmiddelen.

6.3 Geen garantie wordt gegeven op: 
– geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
– het keuren en repareren van zaken van de Koper;
– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

6.4 Op door derden geleverde producten wordt niet langer garantie verleend dan door deze derde aangehouden garantieperiode.

6.5 De garantie vervalt indien de Koper en/of een door haar ingeschakelde derde op ondeskundige wijze gebruik heeft gemaakt van het geleverde dan wel deze werkzaamheden verrichten of wijzigingen aanbrengen aan het geleverde.

6.6 Indien de Koper niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, dan is Kalfshop.nl niet verplicht garantie te verlenen zolang deze situatie voortduurt.

Artikel 7. De prijs en betaling
7.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten slechts verhoogd, indien zich wijzigingen in prijsbepalende factoren voordoen, zoals in geval van wijziging in prijs voor grondstoffen, materialen, loon, belastingen (BTW), rechten, heffingen, lasten, vrachten, alsmede alle ander kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland.

7.2 Na het sluiten van de overeenkomst zullen de prijzen niet meer wijzigen, behalve indien er een wijziging is in de hoogte van de geldende BTW.

7.3 Alle prijzen, al dan niet genoemd op de Website, zijn zowel exclusief en inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

7.4 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan conform de betalingstermijn op de factuur.

7.5 Kalfshop.nl biedt verschillende betalingsmethoden aan. Betaling geschiedt bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.

7.6 De Koper zijnde een Consument wordt nimmer verplicht tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de prijs. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

7.7 De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens  onverwijld aan Kalfshop.nl te melden.

7.8 Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Kalfshop.nl is gewezen op de te late betaling en Kalfshop.nl de Koper zijnde een Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen- termijn, over het nog verschuldigde bedrag een bedrag van 1 % rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand heeft te gelden als een maand. Indien een dergelijke bepaling om wat voor reden dan ook in rechte geen standhoudt, is de Koper die een Consument is de reguliere rente ex. artikel 6:119 BW verschuldigd en indien de Koper een Bedrijf is de wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119a BW.  Daarnaast is Kalfshop.nl gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten ad 15 % van het  openstaande bedrag bij de Koper in rekening te brengen. Kalfshop.nl kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemd percentage.

7.9 Voor het geval Kalfshop.nl haar vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, is de Koper tevens gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Hieronder zijn in elk geval begrepen de kosten van advocaten, juristen, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het griffierecht.

7.10 Iedere betaling van de Koper strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente, en tenslotte in mindering van de aan Kalfshop.nl verschuldigde hoofdsom.

7.11 Kalfshop.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Kalfshop.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.12 De Koper kan zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Kalfshop.nl zijn betalingsverplichting niet opschorten, behoudens indien de Koper een Consument is.

7.13 Kortingen, van welke aard ook, worden enkel verleend onder de voorwaarde dat tijdige betaling van de factuur of facturen van Kalfshop.nl plaatsvindt. Blijft tijdig betaling uit, dan vervalt de korting met onmiddellijk ingang en dient het bedrag zonder korting aan Kalfshop.nl te worden voldaan.

Artikel 8. Herroepingsrecht (alleen van toepassing op Consumenten bij een overeenkomst op afstand)
8.1 Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De Bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument.

8.2 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Kalfshop.nl retourneren, conform de door Kalfshop.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

Let op! Enkel ongeopende en ongebruikte flesjes, potjes, emmers en cans kunnen retour verzonden worden. Is dit niet het geval, dan is het mogelijk dat uw aankoop voor een lagere waarde gecrediteerd wordt. Het is niet mogelijk om artikelen te retourneren die aangepast of vervaardigd zijn speciaal op uw verzoek. Wij adviseren om direct na ontvangst het product te controleren op beschadigingen. 

8.3 De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. De Consument is daarentegen niet aansprakelijk voor
waardevermindering van het product als Kalfshop.nl hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt. 

8.4 Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Kalfshop.nl. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het Modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

8.5 Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het product niet aan Kalfshop.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8.6 Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.7 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Kalfshop.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Kalfshop.nl of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 9. Verplichtingen Kalfshop.nl bij herroeping (alleen van toepassing op Consumenten bij een overeenkomst op afstand)
9.1 Als Kalfshop.nl de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2 Kalfshop.nl vergoedt alle betalingen van de Consument, exclusief eventuele leveringskosten door Kalfshop.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument haar de herroeping meldt. Indien slechts een deel van de levering wordt teruggezonden, worden de leveringskosten ook niet terugbetaald. Tenzij Kalfshop.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.3 Kalfshop.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

9.4 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Kalfshop.nl bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10. Medewerking
10.1 Kalfshop.nl baseert zich bij de uitvoering van de overeenkomst op de door de Koper informatie en gegevens. De Koper staat in voor de juistheid van deze informatie en gegevens.

10.2 De Koper is verplicht alle informatie die nodig is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig aan Kalfshop.nl te verstrekken.

10.3 De Koper is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

Artikel 11. Reclames
11.1 Niet tegenstaande het bepaalde in artikel 8, dient de Koper, indien het gekochte niet voldoet aan de overeenkomst, in die zin dat het gekochte niet de eigenschappen bezit die de Koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, daarover binnen 8 werkdagen na de levering van het gekochte, althans indien het gebrek ten tijde van de levering nog niet bestond binnen 8 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk of elektronisch bij Kalfshop.nl te klagen, bij gebreke waarvan de Koper er geen beroep meer op kan doen dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt.

11.2 Indien de Koper een Consument is, is de klachttermijn 2 maanden na ontdekking van het gebrek geschieden.

11.3 Indien de Koper tijdig en op goede gronden klaagt over het gekochte, kan Kalfshop.nl opteren voor herstel van het gekochte, of terugbetaling van de koopprijs aan de Koper, of het gekochte ruilen voor hetzelfde product als het gekochte. Indien de Koper het gekochte wenst te ruilen voor een ander product van een hogere of lagere prijs, dient het verschil door de Koper, respectievelijk door Kalfshop.nl te worden betaald.

11.4 Reclames schorten de betalingsverplichting van de Koper niet op, behoudens indien sprake is van een klacht van een Consument. 

11.5 De Koper dient Kalfshop.nl in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Kalfshop.nl te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van de Koper, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Geen klachten kunnen worden ingediend ten aanzien van producten die zich niet in oorspronkelijke staat bevinden en die derhalve niet meer door Kalfshop.nl kunnen worden onderzocht en/of gebruikt zijn op een onzorgvuldige of oneigenlijke manier, of voor een ander doel dan waarvoor de producten bestemd zijn.

11.6 In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Kalfshop.nl te bepalen wijze en in de originele verpakking. De kosten hiervan komen voor rekening van de Koper.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Kalfshop.nl geen invloed kan uitoefenen, doch als gevolg waarvan Kalfshop.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Niet in voorraad hebben van de bestelde producten, al dan niet door enig embargo, daaronder begrepen. Hieronder zijn onder meer begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel bij Kalfshop.nl als bij derden van wie Kalfshop.nl de benodigde producten, materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken. 

12.2 Tijdens de overmacht situatie worden alle verplichtingen van Kalfshop.nl opgeschort.

12.3 Kalfshop.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kalfshop.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
12.4 Indien de overmacht situatie meer dan twee maanden voortduurt is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Kalfshop.nl is slechts aansprakelijk voor enige schade indien dit blijkt uit dit artikel 13

13.2 Kalfshop.nl is, met inachtneming van het volgende lid, alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

13.3 Kalfshop.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade indien zij na een Schriftelijke ingebrekestelling waarin haar een redelijke termijn is gegund het verzuim te herstellen alsnog in gebreke is. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
 b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kalfshop.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Kalfshop.nl  toegerekend kunnen worden; en,
 c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

13.4 Kalfshop.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Kalfshop.nl is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.5 Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Kalfshop.nl jegens de Koper, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het totale factuurbedrag van de betreffende order inclusief verzendkosten, en is te allen tijde maximaal het bedrag dat door verzekering wordt gedekt, indien en voor zover Kalfshop.nl tegen de desbetreffende aansprakelijkheid is verzekerd.

13.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheden gelden tevens met betrekking tot de door Kalfshop.nl ingeschakelde derden of ondergeschikten.

13.7 Kalfshop.nl komt geen beroep toe op de beperking in aansprakelijkheid indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Kalfshop.nl.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
14.1 Kalfshop.nl blijft eigenaar van de geleverde producten zolang niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

14.2 Indien de Koper niet (volledig) betaalt, zijn faillissement, surseance van betaling of schuldsanering wordt aangevraagd, of indien er beslag op de geleverde producten wordt gelegd, is Kalfshop.nl gerechtigd de geleverde producten met onmiddellijke ingang terug te vorderen. De Koper geeft Kalfshop.nl reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Kalfshop.nl door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kalfshop.nl zich bevinden en die producten mee terug te nemen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van het verschuldigde per dag dat de Koper niet aan deze verplichting voldoet. 

14.3 Het is de Koper verboden om ter zake van de geleverde producten beheers- of beschikkingsdaden te verrichten, zolang hij niet integraal aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, met inachtneming van het volgende lid.

14.4 Indien derden beslag wensen te leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan is de Koper verplicht Kalfshop.nl daar onverwijld schriftelijk van op de hoogte te brengen.

Artikel 15. Ontbinding 
Ingeval de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surseance verkeert, wordt toegelaten tot de WSNP, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, ten laste van hem executoriaal beslag wordt gelegd, of zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is Kalfshop.nl gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enig recht op schadevergoeding bestaat. Alle vorderingen van Kalfshop.nl zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16. Verwerking Persoonsgegevens
Kalfshop.nl verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening. Voor zover al noodzakelijk, verleent de Koper hiervoor toestemming. Kalfshop.nl verkoopt deze persoonsgegevens niet aan derden en deelt deze gegevens niet met partijen die niet met de dienstverlening van Kalfshop.nl van doen hebben. De persoonsgegevens worden adequaat beveiligd en bewaard zo lang nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Het privacy beleid van Kalfshop.nl is te raadplegen op de website.

Artikel 17. Slotbepalingen
17.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.2 Onverminderd het recht van Kalfshop.nl een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Kalfshop.nl.

17.3 Kalfshop.nl is niettemin bevoegd het geschil middels arbitrage te (laten) beslechten.

Versie mei 2020

Scroll To Top
Close
Close

Winkelwagen

Close

Winkelwagen is leeg!

Ga door met winkelen